Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.fashion-zone.pl prowadzony jest przez Jakub Lewandowski wykonującego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. LEWANDOWSKI NET JAKUB LEWANDOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Kasztanowa 2  37-550 Radymno NIP: 7922291038, REGON: 181160246, adres poczty elektronicznej        (e-mail): sklep@fashion-zone.pl, tel. +48 667-122-688.

 

Sklep www.fashion-zone.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.fashion-zone.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.fashion-zone.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

Sklep www.fashion-zone.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

 

Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 

 1. a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144,poz.1204)
 2. b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 3. c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 )

 

 

 

 1. DEFINICJE

 

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej

www.fashion-zone.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej

www.fashion-zone.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 

REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 

SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.fashion-zone.pl

 

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Jakub Lewandowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U LEWANDOWSKI NET JAKUB LEWANDOWSKI

 

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 

 1. a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 

 1. b) prowadzenie Konta w Sklepie.

 

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

 

 

 

 

IV.WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 

 1. a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 1. b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

 1. a) komputer z dostępem do Internetu,

 

 1. b) dostęp do poczty elektronicznej,

 

 1. c) przeglądarka internetowa,

 

 1. d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

V.WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 

Zamówienia można składać:

 

poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.fashion-zone.pl)

24 godziny na dobę przez cały rok,

 1. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@fashion-zone.pl,
 2. c) telefonicznie pod numerem: +48 731-281-255.

 

Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 20:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 

 

IV.ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta,
 2. b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 

Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 

Ø oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 

Ø pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 

Ø niniejszy Regulamin.

 

 1. c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 

 

VII.SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

 1. a) płatność przelewem za pomocą systemów płatniczych DOTPAY oraz przelewem tradycyjnym.

 

 1. b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

 

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 

 

VIII.   KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 

Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

 

Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy

 

Produktu przez przewoźnika:

 

 1. a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3  Dni Roboczych, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 1. b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 5 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 

 

VIV. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i  bezterminowym (prowadzenie Konta).
 2. b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fashion-zone.pl
 3. c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do  zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu
 4. d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej

w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

 

X.REKLAMACJE

 

1.Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

2.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie.

 

3.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

4.Reklamację należy wysłać na adres: ul. Kasztanowa 2, 37-550 Radymno z dopiskiem „Reklamacja” lub mailowo: sklep@fashion-zone.pl Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia rachunku, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.

 

5.Reklamację można również złożyć przy wykorzystaniu formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje” Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać.

 

6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt Sklepu na adres wskazany w ust 4.

 

7.Sklep rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

8.Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

9.Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

10.Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawany towar, chyba że opis danego produktu uwzględnia gwarancje

 

 

XI.Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę. 

 

XII.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fashion-zone.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Jakub Lewandowski wykonującego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. LEWANDOWSKI NET , adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Kasztanowa 2, 37-550 Radymno NIP: 7922291038, REGON: 181160246. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.fashion-zone.pl, bez zgody Usługodawcy.

 

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.fashion-zone.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 

 

 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 

Sądowe rozstrzyganie sporów:

 

 1. a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

 1. b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.